1

حرکت با کشیدن طناب ،حرکت و حمل آسان

تشویق کودک به حرکت , تلاش برای راه رفتن و به دنبال کشیدن قطار اعداد

 

2

قرارگرفتن واگن ها از بزرگ به کوچک ،

کمک به افزایش مهارت حل مسئله و مهارت های حرکتی 

 

3

اتصال ساده واگن ها به هم و قرار دادن اعداد در محل مناسب،

آشنایی با مفاهیم اعداد 

 

4

چیدن واگن ها بر روی هم و حفظ تعادل،

کمک به افزایش هماهنگی بین چشم و دست و تقویت عضلات ظریف انگشتان 

 

 

 

تقویت پنج مهارت اصلی کودک در یک اسباب بازی

مهارت های حسی :

تقویت حس بینائی و افزایش قدرت تشخیص رنگ ها و تقویت حس لامسه با لمس کردن سطوح اعداد .


مهارت های شناختی :

آموزش رنگ ، شناخت حیوانات اهلی و وحشی، شناخت اعداد 1 تا 3 و آشنائی با مفاهیم بزرگ و گوچک


مهارت های حرکتی :

کمک به افزایش هماهنگی بین چشم و دست و تقویت عضلات ظریف انگشتان با چیدن واگن ها بر روی هم و حفظ تعادل ،

اتصال ساده واگن ها به یکدیگرو قرار دادن اعداد در محل مناسب خود.


مهارت های ذهنی :

کمک به افزایش مهارت حل مسئله و قوای ذهنی کودک با چیدن واگن ها از بزرگ به کوچک و تلاش برای داخل هم قرار دادن واگن.


مهارت های جنبشی :

تشویق کودک به حرکت و جنب و جوش و تلاش برای راه رفتن و به دنبال کشیدن قطار اعداد .

  

 

  

 

قابلیت های بازی