زوایاى قطعات از هر گونه تیزى و برندگى حفاظت شده است. فاقد قطعات ریز مى باشد و احتمال خطرات به صفر نزدیک است. امکان شکستن در اثر استفاده نامطلوب حذف شده است. دستیابى به اهداف آموزشى متفاوت در محصولى واحد از خصوصیات این اسباب بازى است. بسته بندى جذاب و کار آمد که مانند یک کیف به راحتى اسباب بازى در آن جاى مى گیرد و محفوظ مى ماند. به علاوه 9 فلش کارت آموزشى ، فرایند آموزش کارهاى مختلف، در زمان خود را ، تسهیل کرده و همان مفهوم به زبان انگلیسى آموزش داده مى شود و در ضمن جاى عقربه هاى بزرگ و کوچک نیز یاد داده مى شود. عقربه هاى بزرگ صداداربسیار کارآمد بوده و جلب توجه کودکان را نموده و آموزش ساعت را تسهیل مى کند. مواد اولیه این محصول هیچگونه مواد سمى و غیر بهداشتى نداشته و در فرایند تولید سازگارى با پوست کودك و حفاظت از آلودگى شدیداً رعایت گردیده است.

 

 

 

 

ساعت تیک تاك : بازى ، شادى ،آموزش

  • افزایش تطابق چشم و دست
  • شناسائى اعداد از 1 تا 12 و اشکال هندسى
  • شناسائى رنگ ها
  • یادگیرى برخى مفاهیم در زبان انگلیسى ( فلش کارت )