• اسباب بازى "حلقه هوش " یکى از مفید ترین اسباب بازى ها در سنین طفولیت است.
  • این اسباب بازى به کودك شما این توانائى را مى دهد که رنگ ها را بهتر بشناسد و درك بهترى از مفهوم کوچکتر و بزرگتر و ترتیب حلقه ها داشته باشد.
  • این بازى از یک پایه مخروطى چرخ دار و 7 الى 11 حلقه رنگى طرح دار در ابعاد مختلف تشکیل شده است.
  • یک قورباغه ى قابل شستشو که در بازى هاى آبى نیز کاربرد دارد، همبازى کودك شما مى باشد.
  • لازم به ذکر است رنگ هاى شاد به کار رفته در این محصول از مواد غیرسمى بوده و براى کودکان مضر نمى باشد.

 

 

 

 

اهداف آموزشى حلقه هوش:

  • آشنائى با رنگ ها
  • یاد گیرى اندازه ها
  • ترتیب بزرگى و کوچکى
  • هماهنگى بین چشم و دست
  • مهارت هاى حرکتى
  • تقویت هوش