آشنا ئی با رنگ ها و اشکال مختلف

الگو برداری و نقش بازی کردن

علت و معلول

مهارت ( چالاکی و چابکی)

تقویت مهارت های حرکتی

هماهنگی دست و چشم

 

 

 

قوری قرمزی

 

  • از این اسباب بازی هم به عنوان مرتب کردن اشکال مختلف وهم به عنوان یک قوری واقعی میتوان استفاده کرد.
  • شامل عدد فنجان کوچک کهرنگ هایشان به حفره های مربوطه مطابقت دارد.
  • به آسانی می توان درب قوری را برداشت به فنجان ها دسترسی پیدا کرد .
  • مشوق درک بهتر از تطابق رنگ ها و تشخیص اشکال.
  • تقویت قابلیت های کار با دست و مهارت های حرکتی.