اهداف آموزشی پارک شادی

  • تقویت روابط اجتماعى از طریق مشارکت با خواهرو برادرو دوستان
  • افزایش مهارت هاى حسى و تقویت هماهنگى دست و چشم.
  • تقویت قوه تخیل کودکان
  • تقویت قوه بیان از طریق صحبت کردن در مورد آنچه ساخته اند.
  • تقویت توانائى حل مساله و تصمیم گیرى

 

 

 

 

پارک شادی

چیدنى ها قطعاتى هستند که کودکان از طریق متصل کردن آنها به یکدیگر، اشکال و یا وسایل مختلفى را مى سازند. این بازى بسیار مورد توجه و علاقه کودکان مى باشد. چیدنى ها به تفکر، ابتکار و خلاقیت کودك کمک بسیارى مى نمایند او یاد م ىگیرد که چگونه با روى هم گذاشتن لوله ها، بست ها، کفى و سقف ها و ... پارك شادى و فضاى بازى بسازد. او از طریق سر هم کردن قطعات و اجزاى مختلف اسباب بازى هایش م ىتواند قدرت شناخت خود را بالا ببرد. کودك از طریق مشاهده شروع به کشف موقعی تها و شرایط گوناگون م ىکند و یاد میگیرد که چگونه فضاهاى واقعى زندگى را در قالب بازى، تخیل و تجسم نماید . کودك از طریق ساختن و پرداختن وسایل بازى اش نه تنها یاد م ىگیرد که دست هایش را چگونه به کار ببرد، بلکه یاد میگیرد که چطور ببیند و دقت کند .

 

 

 

 

مراحل ساخت

دانلود راهنمای کامل ساخت پارک شادی